Vecné bremená - “Obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.”

Čo to vlastne znamená?

Niečo trpieť v praxi znamená napríklad strpieť ďalšiu osobu / osobu využívajúcu danú nehnuteľnosť.

Niečoho sa zdržať znamená zdržanie sa nejakého konania, ktoré by bolo inak vďaka vlastníckemu právu možné.

Niečo konať znamená, že osoba musí konať nejaké aktivity, ako napríklad čistenie spoločných priestorov či udržiavanie chodníkov v nepriaznivom počasí.

Vecné bremeno je opakovateľné a neobmedzené. Jeho platnosť teda nie je jednorazová.

Vecné bremeno môže mať 2 typy:

 • In rem – vecné bremeno spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti. Zaťažená je teda určitá nehnuteľnosť a bremeno prechádza z majiteľa na majiteľa a je neobmedzené. Preto je potrebné si pri kúpe nehnuteľnosti dať pozor.
 • In personam – vecné bremeno patriace určitej osobe.

Kto môže vecné bremeno zriadiť?

 • Vlastník nehnuteľnosti
 • Spoluvlastník nehnuteľnosti

Ako vzniká vecné bremeno?

 • Zmluvou
 • Závetom
 • Schválenou dohodou
 • Rozhodnutím príslušného orgánu
 • Zo zákona
 • Vydržaním

Ako zaniká?

 • ZO ZÁKONA
 1. V prípade ak dôjde k trvalým zmenám, čo je dôvodom, že už nemôže slúžiť potrebám oprávneného subjektu, teda nehnuteľnosti, v ktorej prospech je toto bremeno zriadené.
 2. Smrťou oprávnenej osoby / zánikom oprávnenej osoby v prípade vecného bremena zriadeného v prospech určitej osoby.
 3. Prevodom v rámci konkurzného konania.
 • ZMLUVOU
 • UPLYNUTÍM ČASU, NA KTORÉ BOLO ZRIADENÉ
 • INÝM SPÔSOBOM, AKO NAPR. ROZHODNUTÍM SÚDU

Pokiaľ ide o zriadenie vecného bremena, vhodná je konzultácia a príprava od odborne spôsobilej osoby ako je napríklad advokát či notár.