Fakt, že nehnuteľnosti majú viacero vlastníkov je bežný a stretávame sa s tým pomerne často. Ako je to s právami a povinnosťami jednotlivých vlastníkov / spoluvlastníkov?

SPOLUVLASTNÍK

Čo to znamená, ak ste spoluvlastníkom nehnuteľnosti?

Spoluvlastnícky podiel je podľa § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.“ Tento podiel sa zväčša vyjadruje v percentách prípadne zlomkom.

Podiel spoluvlastníka nezanemená, že vlastníte konkrétnu izbu v danej nehnuteľnosti či to, že vám patrí niektoré poschodie. Znamená to, že vám patrí určitý podiel, na celej nehnuteľnosti. A to, akú cenu má váš podiel, ktorý máte uvedený zlomkom alebo percentom si môžete zistiť pomocou niekoľkých nástrojov, ktoré nájdete na internete.

PREDAJ

Pokiaľ ide o predaj veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, nie je potrebné, aby s predajom súhlasili všetci spoluvlastníci. Každý spoluvlastník má svoj vlastný podiel, je avšak nutné rešpektovať zákonné predkupné právo ďalších spoluvlastníkov.

Čo to znamená?

Zákonné predkupné právo spoluvlastníkov znamená, že skôr než svoj podiel ponúknete na trhu pre tretiu osobu, ste povinný tento podiel ponúknuť ďalším spoluvlastníkom. V prípade, že si ďalší spoluvlastníci toto právo neuplatnia, môžete podiel ponúknuť ďalej.

Výnimkou z predkupného práva predstavuje prevod na blízku osobu, ktorou sa podľa zákona rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec či manžel a iné osoby v rodinnom pomere.

PONUKA PRE SPOLUVLASTNÍKA

V ponuke je potrebné uviesť hlavne podmienky, za ktorých bude uzavretá zmluva na spoluvlastnícky podiel. Za akceptovanie ponuky sa pokladá uhradenie kúpnej ceny, ktorá je uvedená v ponuke.

Kúpnu cenu je potrebné uhradiť do dvoch mesiacov od doručenia ponuky, v opačnom prípade toto právo zanikne.

V prípade, že majú záujem viacerí spoluvlastníci a nedohodnú sa, majú všetci právo vykúpiť daný majetok na základe veľkosti ich spoluvlastníckeho podielu.

SPOLUVLASTNÍK PODIEL NEPONÚKOL

Fakt, že sa zákonné predkupné právo často porušuje, je v praxi častý. Spoluvlastník, ktorému toto právo nebolo umožnené uplatniť, má nasledujúce možnosti:

1. Žaloba

Vymáhanie vyslovenia neplatnosti zmluvy, ktorou bol spoluvlastnícky podiel prevedený. V tomto prípade sa zažalujú všetci účastníci zmluvy, ktorou došlo k prevode. To znamená, v prípade kúpnej zmluvy nie len predávajúceho, ale aj kupujúceho, a v prípade darovacej zmluvy nie len obdarovaného, ale aj darcu.

2. Vyzvanie nadobúdateľa

Vyzvanie nadobúdateľa spoluvlastníckeho podielu, aby mu ponúkol tento podiel na kúpu za rovnakých podmienok, za ktorých ich kúpil od predchádzajúceho vlastníka.

Ak nový vlastník požiadavke nevyhovie, môže spoluvlastník, ktorému nebolo umožnené uplatniť svoje právo, podať žalobu na nového spoluvlastníka a žiadať, aby súd nahradil prejav vôle nadobúdateľa.

3. Bez napadnutia

Teda prevod nenapadne, ale naďalej bude mať k predmetnému spoluvlastníckemu predkupné právo podielu, ktoré si bude môcť uplatniť v prípade ďalších prevodov.