Pripravili sme pre vás 5 najčastejších otázok s odpoveďami, ktoré majú majitelia nehnuteľnosti v momente, kedy sa rozhodli, že idú prenajímať.

1. Ak budem prenajímať byt. Môžem si určiť, koľko osôb v ňom bude bývať?

Samozrejme, je to vaše právo. Majiteľ nehnuteľnosti si môže určiť, koľko osôb bude v byte s ohľadom na jeho veľkosť, bývať. Nájomca má povinnosť vás informovať o prípadnom zvýšenom počte členov v danej domácnosti. Odporúčame si v zmluve stanoviť, že v prípade zvýšeného počtu nájomcov je potrebný písomný súhlas majiteľa nehnuteľnosti. V našich zmluvách je to samozrejme ošetrené. Môžete si žiadať následne, ak dôjde k prípadnému navýšeniu osôb nad odsúhlasený počet, aj zvýšenie nájmu, či paušálne doplatky a nepochybne najmä zvýšenie úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu.

2. Môžem ako majiteľ nehnuteľnosti zakázať nájomcovi mať v byte psa?

Zmluvné strany zmluvy o nájme bytu si môžu v zmluve dohodnúť aj povinnosť nájomcu, aby v byte nedržal, resp. nechoval žiadne zvieratá s právom prenajímateľa napríklad zmluvu vypovedať pri nedodržaní tejto povinnosti nájomcu.

3.  Ak nájomca neplatí, ako mám postupovať?


Ak nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace má prenajímateľ právo zmluvu vypovedať. Pred uplynutím tejto lehoty môže prenajímateľ písomne vyzvať nájomcu, aby svoj dlh splnil s upozornením na to, že ak lehotu nesplní a čiastku neuhradí, môže dôjsť k vypovedaniu nájmu. Takáto výzva ale nie je povinnou náležitosťou, ktorá musí predchádzať možnosti podať výpoveď. Samotné neuhradenie nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace je dostatočným pre možnosť prenajímateľa nájom vypovedať. Táto výpoveď však musí byť písomná... Odporúčame vo výpovedi uviesť všetky dôležité náležitosti, ako sú údaje nájomcu, prenajímateľa, dátumu uzavretia nájomnej zmluvy a napríklad aj adresy nehnuteľnosti, ktorá je v nájme alebo iné označenie bytu. Pokojne pripojte aj prílohy ako – upomienky, či iné typy komunikácie s nájomcom. Nájomca nemusí výpoveď podpísať, stačí ju odoslať ideálne doporučene na jeho adresu, pretože aj pošta neprevzatá sa vníma ako pošta doručená. Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa krátkodobý nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená výpoveď. Výpovedná lehota nesmie byť v tomto prípade kratšia ako jeden mesiac.

4. Môžem si ako prenajímateľ v zmluve stanoviť špeciálne podmienky?

V zmluve je možné si dohodnúť aj špeciálne podmienky, ktoré ale svojim obsahom alebo účelom nesmú odporovať alebo sa priečiť zákonu. Podľa zákona o krátkodobom nájme bytu ale napríklad nie je možné skrátiť výpovednú lehotu pod lehoty určené zákonom (možné je len ich predĺženie), rovnako nie je možné dohodnúť si vyššiu peňažnú zábezpeku ako je výška trojnásobku mesačného nájomného a podobne.

5. Ak má nájomca maloleté dieťa, môžem ho z bytu vysťahovať ak neplatí?

Ako sme už uviedli, ak nájomca neplatí, máte právo vypovedať zmluvu. Uplynutím výpovednej lehoty dôjde ku skončeniu nájmu. v prípade, ak sa jedná o nájom podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, nie je prenajímateľ pri skončení nájmu povinný poskytovať nájomcovi bytovú náhradu, a to ani v prípade, že sa nájomca vo svojej domácnosti stará o maloleté dieťa, vysťahovanie teda je možné. Nájomca je povinný na vlastné náklady vypratať byt a ten odovzdať prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku dňu skončenia nájmu, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Ak by zo strany nájomcu nedošlo k dobrovoľnému odovzdaniu bytu prenajímateľovi po skončení nájmu v lehotách uvedených v zákone je prenajímateľ oprávnený na účely zabezpečenia jeho pohľadávok zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte, okrem vecí, ktoré sú vylúčené z exekúcie. Prenajímateľ je oprávnený zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte len vtedy, ak nespotrebovaná časť peňažnej zábezpeky nepostačuje na uspokojenie jeho pohľadávok. Zadržanie vecí ako aj svojpomocné vypratanie nehnuteľnosti zo strany prenajímateľa odporúčame vykonať vždy s ohľadom na práva nájomcu zachytením v notárskej zápisnici za prítomnosti notára.