Ak máte rodinný dom, ktorý bol skolaudovaný aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia, môžete požiadať štát o príspevok na zateplenie. Dokonca, nemusíte zháňať licencovanú stavebnú firmu.

Príspevok na zateplenie rodinných domov je poskytovaný na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov. Pod pojmom zateplenie rodinného domu sa rozumejú všetky nižšie uvedené činnosti.


Zdroj: www.zatepluj.sk
 

 
Aká je výška príspevku?
Celková výška príspevku môže v konečnom štádiu dosiahnuť až 8 800 EUR.
Príspevok vám uhradí časť oprávnených nákladov, ktoré ste vynaložili na realizáciou zateplenia rodinného domu. Oprávnenými nákladmi sú náklady na materiál a práce na zateplení rodinného domu, vrátane DPH do výšky maximálne 40% oprávnených a uhradených nákladov. Započítať sem môžete aj:

 
Zdroj: www.zatepluj.sk
 
 

Aké sú podmienky?
Rodinný dom má spĺňať tieto podmienky:

  • rodinný dom, ktorý bol skolaudovaný aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia
  • jeho celková podlahová plocha je najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome
  • nachádza sa na území Slovenskej republiky
  • je výlučne využívaný na bývanie
  • na zateplenie domu nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a nebol poskytnutý príspevok na zateplenie rodinného domu na základe podanej žiadosti v predchádzajúcich výzvach

 
Okrem toho je potrebné splniť aj ďalšie technologické požiadavky, ktoré nájdete na webe www.zatepluj.sk
 
Kto môže požiadať o príspevok?
Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá je buď vlastníkom rodinného domu, alebo má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, a je občanom Európskej únie.
Ak je rodinný dom v spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb, žiadosť o príspevok môže podať ktorýkoľvek spoluvlastník, avšak na uvedené účely môže byť splnomocnený len jeden spoluvlastník. Podpisy spoluvlastníkov na súhlase a písomnom plnomocenstve musia byť úradne overené.
 
 
Kedy môžete podať žiadosť?
V období medzi 15. májom 2019 a 17. júnom 2019 je potrebné si pripraviť prílohy k žiadosti. Po spustení výzvy, ktoré nastane 17. júna 2019 o 8,00 hod. musíte vyplniť elektronický formulár žiadosti. Elektronický formulár žiadosti bude dostupný od 17. júna 2019 do 30. septembra 2019 alebo do vyplnenia a odoslania 500 žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Po záväznom odoslaní žiadosti je potrebné vygenerovanú žiadosť spolu s pripravenými prílohami podať na poštovú prepravu alebo doručiť do podateľne ministerstva do 10 pracovných dní.