Ak ste sa v roku 2017 rozhodli prenajímať nehnuteľnosť, ktorej ste vlastníkom, nemali by ste zabúdať na základné povinnosti, ktoré z toho vyplývajú.

Práva a povinnosti prenajímateľa (fyzickej osoby) nehnuteľnosti:

  • právom vlastníka nehnuteľnosti je možnosť jej prenájmu nájomcovi,
  • prvá povinnosť prenajímateľa - uzatvorenie nájomnej zmluvy (v súlade s § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka),
  • druhá povinnosť prenajímateľa - registrácia na príslušnom daňovom úrade v mieste trvalého bydliska  prenajímateľa a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca v ktorom ste nehnuteľnosť začali prenajímať,
  • tretia povinnosť prenajímateľa - povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu za prenájom nehnuteľnosti do konca marca nasledujúceho po ukončenom kalendárnom roku.

Ideálne je, ak si počas celého obdobia od momentu, kedy ste nehnuteľnosť začali prenajímať, uchovávate doklady - príjmy a výdavky, ktoré na konci roka zosumarizujete a zistíte, či vám vznikla povinnosť podať si daňové priznanie k dani z príjmu za prenájom nehnuteľnosti alebo nie.

Ako to zistíte?

Zosumarizujte si príjmy a priame výdavky spojené s prenájmom nehnuteľnosti za celý uplynulý kalendárny rok (od momentu, kedy ste v danom roku nehnuteľnosť začali prenajímať).

A. Príjmy z prenájmu - sú platby, ktoré vám v zdaňovanom roku pribudli na účet, sú to platby, ktoré vám každý mesiac posiela na účet (prípadne odovzdá s vaším potvrdením o ich prevzatí ako príjmový pokladničný doklad) nájomca. Sumy sú definované v nájomnej zmluve. 

*POZOR* - patrí sem tiež vrátenie prípadného preplatku z vyúčtovania od správcu za predchádzajúci rok na váš účet. Tento preplatok by mal správca vrátiť každému vlastníkovi najneskôr do konca júla aktuálneho roka. Pri daňovom priznaní za rok 2017 sa započíta prípadný preplatok z vyúčtovania za rok 2016, ktorý poslal správca na váš účet v roku 2017. 

B. Výdavky z prenájmu - výdaje spojené bezprostredne s prenájmom. Patrí sem, okrem zálohových platieb správcovi, záloha za plyn, elektrinu, platba za internet. Rovnako do výdavkov si zaraďte s dátumom vašej úhrady nedoplatok účtovaný od správcu vyjmúc položky, ktoré do výdavkov nie je možné započítať. 

*POZOR* - do výdavkou nepatrí platba do fondu opráv, poistka bytu alebo domu, pretože chránia váš osobný majetok a nie sú dohodnuté v záujme nájomcu, dokonca sem nemôžete zaradiť ani bankové poplatky a poštovné hradené zálohovo správcovi.

Platím alebo neplatím daň?

Daňovú povinnosť z dosiahnutých príjmov z prenájmu ste povinný vysporiadať osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov FO za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak súčet všetkých vašich zdaniteľných príjmov (príjem zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatných príjmov) v roku 2017 nepresiahol sumu 1 901,67 €, tak nie ste povinný podať daňové priznanie. V prípade, ak to túto sumu presiahne, podaniu daňového priznania k dani z príjmu za prenájom nehnuteľnosti sa nevyhnete. 

*POZOR* - príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 € za príslušné zdaňovacie obdobie, a preto daňovník zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 €.

Trochu matematiky.

Pred výpočtom musíte poznať tieto tri faktory:

  • príjem z prenájmu ku dňu 31.12.2017,
  • výdavky priamo súvisiace s prenájmom ku dňu 31.12.2017,
  • suma maximálne 500 € je oslobedená od dane z príjmu. 

Uveďme si jednoduché tri príklady.

Príklad 1 - Majiteľ nehnuteľnosti mal v roku 2017 príjem z prenájmu nehnuteľnosti 150€ za mesiac. Okrem tohto príjmu nemal v danom roku žiadny iný zdaniteľný príjem. Jeho výdavky spojené s prenájmom nehnuteľnosti boli mesačne 50€.

Ročný príjem: 150€  x 12 mesiacov = 1800€

Ročný výdavok: 50€  x 12 mesiacov = 600€

Ročný príjem znížime o sumu oslobodenú od dane: 1800€ - 500€ = 1300 €

Finálna suma neprekročila limit určený pre rok 2017 (1 901,67 €) a vlastník nehnuteľnosti nemusí podávať daňové priznanie.

Príklad 2 - Majiteľ nehnuteľnosti mal v roku 2017 príjem z prenájmu nehnuteľnosti 500€ za mesiac. Okrem tohto príjmu nemal v danom roku žiadny iný zdaniteľný príjem. Jeho výdavky spojené s prenájmom nehnuteľnosti boli mesačne 150€.

Ročný príjem: 500€  x 12 mesiacov = 6000€

Ročný výdavok: 150€  x 12 mesiacov = 1800€

Ročný príjem znížime o sumu oslobodenú od dane: 6000€ - 500€ = 5500 €

Finálna suma patrí medzi zdaniteľný príjem a prekročila limit určený pre rok 2017 (1 901,67 €) a vlastník nehnuteľnosti musí podávať daňové priznanie.

V tomto prípade si výdavky na prenájom do daňového priznania musí vlastník vypočítať tak, že zníži svoje pôvodné ročné výdavky (1800€) o percento, ktoré u neho predstavuje odpočítateľná položka 500€ z pôvodných príjmov 6000€.

Výpočet: (5500 : 6000) x 1800 = 1650€

Majiteľ si v tomto prípade ako náklady môže uplatniť len sumu 1650€ (namiesto pôvodných nákladov 1800€). 

Zisk z prenájmu, ktorý majiteľ nehnuteľnosti zdaní s 19% sa vypočíta nasledovne:

(5500€ - 1650€) x 0,19 = 731,50€ - túto sumu je potrebé poukázať na účet štátu ako daň za príjem z nehnuteľnosti.

Príklad 3 - Majiteľ nehnuteľnosti mal v roku 2017 príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ale aj ďalší zdaniteľný príjem (napríklad - trvalý pracovný pomer). V tomto prípade si príjem z prenájmu majiteľ vypočíta znížený o nezdaniteľnú sumu 500€.

  1. ak táto suma nepresiahne limit určený pre rok 2017 (1 901,67 €) v tom prípade nie je táto suma započítaná do zdanenia jeho príjmov. Daňové priznanie mu môže pripraviť zamestnávateľ na základe príjmov a výdavkov, ktoré vedie vo svojej evidencii. 
  2. ak táto suma presiahne limit určený pre rok 2017 (1 901,67 €) v tom prípade si vlastník nehnuteľnosti (zamestnanec) podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B sám zo všetkých svojich príjmov a riadi sa podľa Príkladu 2 uvedeného vyššie. Podklady o príjmoch mu musí dodať zamestnávateľ.

Na podanie daňového priznania máte ešte niečo vyše 3 mesiacov. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu, neoplatí sa to. Radi vám s tým pomôžeme, stačí kontaktovať Winners Reality Prešov buď cez kontaktný formulár alebo telefonicky na čísle +421 915 900 838.