Či už ste prenajímateľom bytu alebo budúci nájomca, ktorý si hľadá dočasné bývanie, dajte pozor. Aj prenajímanie bytu má svoje pravidlá, s ktorými je vhodné sa oboznámiť pred podpísaním nájomnej zmluvy. Poznáte pravidlá prenajímania?

Čo by mala nájomná zmluva obsahovať?

Spôsob platby a termíny, dokedy má nájomca dohodnutú sumu uhradiť, je vhodné uviesť, za akých podmienok môže byť nájomné a poplatky spojené s užívaním nehnuteľnosti zmenené.

Je vhodné si zadefinovať sankcie, ktoré vyplynú z prípadného omeškania platby. Občiansky zákonník taktiež upravuje situácie, v ktorých má nájomca nárok na zľavu, a to v prípade vážnej vady, ktorú nespôsobil alebo v prípade neúžívania nehnuteľnosti.

Podrobný opis nehnuteľnosti na začiatku jej užívania je tiež výhodou, napríklad počiatočný stav energií, ktorý určite oceníte pri ukončení nájmu.

Doba, na ktorú sa uzatvára nájomná zmluva, či už ide o dobu určitú alebo neurčitú. Pri dobe neurčitej, je zväčša udaná trojmesačná výpovedná lehota zmluvy. Ak v zmluve doba nie je udaná, predpokladá sa, že sa dohoda uzavrela na dobu neurčitú.

Vaše práva a povinnosti:

  • Prenajímateľ je povinný odovzdať nehnuteľnosť v stave spôsobilom na užívanie
  • Nájomca, má právo užívať spoločné priestory
  • OPRAVY V BYTE:  ak nie je v zmluve stanovené inak, drobné úpravy pri užívaní bytu hradí nájomca. Pokiaľ ide o potrebné opravy, nájomca je povinný to oznámiť prenajímateľovi, a umožniť ich opravenie. Nájomca je povinný odstrániť chyby, ktoré spôsobil on alebo osoby s ním žijúce v byte.
  • V prípade, že prenajímateľ po výzve neodstráni chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní bytu, má nájomca nárok na zľavu z nájomného a je treba ich uplatniť bez zbytočného odkladu. Toto právo nájomcu totiž zanikne ak sa neuskutočnilo šesť mesiacov po odstránení chýb.

Pár tipov pre začínajúcich nájomcov:

1. ŠETRITE

Vytvorte si rezervu na váš prvý byt. Keď sa presťahujete, a budete naďalej sporiť, zvýšite tak svoj rozpočet do budúcna na nájomné, a budete mať sympatickú rezervu na čas, kedy financie nebudú, alebo sa rozhodnete investovať do dekorácií.

2. PREHLIADKA NEHNUTEĽNOSTI

Aj keď sme v dobe, kedy online prehliadky bytov nie sú ničím výnimočným, v tomto prípade stavte na starú dobrú klasiku. Ak máte príležitosť, prezrite si byt osobne a tak budete mať istotu, že vás už nič neprekvapí.

3. ČO JE ZAHRNUTÉ V NÁJOMNOM?

Zistite si, čo presne pokrýva nájomné. Zväčša sú zahrnuté služby s užívaním bytu, ako energie, vodné a stočné, dodávka tepla, poplatok za odvoz komunálneho odpadu a podobne. Stáva sa, že nájomné pokrýva aj iné služby ako napríklad internetové pripojenie.

4. DEPOZIT

Pred podpisom zmluvy, sa zväčša dohodnete s prenajímateľom na depozite, čo predstavuje sumu, ktorá slúži ako zábezpeka v prípade škody. V prípade, že byt po užívaní vrátite v stave ako bol predtým a bez škôd, táto suma by vám mala byť vrátená. Zvyčajne sa pohybuje vo výške nájomného.

5. SUSEDSKÉ VZŤAHY

Spriateľte sa so svojimi susedmi, a buďte s nimi za dobre. Toto priateľstvo môžete využiť vo váš prospech a o tak, že ich prípadne informujete o oslave, ktorá sa bude u vás konať, či poprosíte o radu ak by ste potrebovali pomoc.

6. AKO VLASTNÝ

Starajte sa prenajímaný byt ako o váš vlastný. Prenajímateľ tak bude viac priateľský a prípadne viac prístupný zmenám, ktoré by ste chceli v byte uskutočniť.

Už máte svoj nový byt alebo prenájom? Radi vám pomôžeme  s jeho hľadaním a nezabudnite, že  NÁJOMNÚ ZMLUVU SI VŽDY PORIADNE PREČÍTAJTE PRED JEJ PODPISOM.