Podľa zákona, ktorý schválila vláda sa v roku 2021 prvý raz uskutoční integrované sčítanie. Čo to znamená?

Štatistici pri sčítaní využijú údaje z rôznych administratívnych zdrojov (11 zdrojov), ako sú register obyvateľov, register poistencov, kataster, či systémy Sociálnej poisťovne a ďalších inštitúcií, ako je aj ministerstvo školstva. Zvyšné údaje získajú priamo od obyvateľov, pričom každý občan bude mať viacero možností, ako sa sčítať.

Ako uviedol Marián Jánošík, hovorca ŠÚ SR: „Po takmer 200 rokoch sa tradičné sčítanie stáva na Slovensku minulosťou. Nahradí ho moderný integrovaný cenzus postavený na myšlienke maximálneho využitia údajov z vybraných registrov a administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými od obyvateľov. Očakáva sa, že integrované sčítanie zvýši kvalitu údajov a informácií a zabezpečí ich harmonizáciu.“

Už v roku 2017 začal Štatistický úrad o sčítaní komunikovať s verejnosťou a odborníkmi na samostatnej webovej stránke sodb2021­.statistics.sk. Formulár pre obyvateľov bude mať o polovicu menej otázok ako pred desiatimi rokmi.

FAKTY

  • Návrh zákona pripravil Štatistický úrad.
  • Zúčastniť sa na sčítaní obyvateľstva je povinné.
  • Formulár pre občanov bude len v elektronickej forme. Znamená to, že každý sa sčíta sám prostredníctvom počítača.
  • Novinkou budú aj sčítací asistenti, ktorí na požiadanie pomôžu ľuďom s vyplnením elektronického formulára.

Sčítanie obyvateľov sa bude konať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 a sčítanie domov a bytov bude od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Ak bude potrebné dosčítavanie, to potrvá najneskôr do 30. júna 2021. Formuláre na sčítanie budú okrem slovenčiny dostupné aj v iných jazykoch – maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom, anglickom, francúzskom a nemeckom.

Cieľom sčítania je získať dáta o živote obyvateľov – napríklad aj informácie o materinskom jazyku, národnostnom zložení, vierovyznaní, spôsobe dopravy do práce, o vzdelanostnej úrovni a pod.  Ako však bude sčítanie prebiehať počas pandémie COVID-19? Kedy bude sčítavanie prebiehať a ako bude prebiehať?

Projekt SODB 2021 je zložený z dvoch častí:

  • 1. fáza – sčítavanie bytov a domov, ktoré trvá od 1.6.2020 do 12.2.2021,
  • 2. fáza – sčítavanie obyvateľov, ktoré trvá od 15.2.2021 do 31.3.2021.

Sčítanie teda začalo prebiehať už minulého roku a bude trvať do konca marca 2021.

Sčítavanie domov a bytov

Sčítanie domov a bytov vykoná obec a prebehne bez účasti obyvateľov, čím sa práve u nich významne zníži administratívna záťaž. Sčítanie domov a bytov sa uskutoční výlučne elektronickou formou, pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov. Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov bude mať obec k dispozícii počas celej doby sčítania.

Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov bude obsahovať predvyplnenú databázu. Predvyplnená databáza vznikla integráciou dostupných údajov najmä z Registra adries, Katastra nehnuteľností, Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, Registra organizácií, „Zoznamu stavieb“.

Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania.

Sčítavanie obyvateľov

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Povinnosť sčítať sa majú fyzické osoby, ktoré:

  • majú trvalý pobyt v Slovenskej republike,
  • majú akýkoľvej iný registrovaný pobyt v Slovenskej republike.

Ako sa sčítať? Obyvateľ sa môže sčítať 2 spôsobmi:

  • sám – elektronicky alebo s pomocou blízkej osoby vyplnením sčítacieho formulára. Sčítací formulár vyplníte počas doby sčítania na www.scitanie.sk kliknutím na „Sčítať sa“. Sčítací formulár je možné vyplniť aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá je počas doby sčítania obyvateľov dostupná pre operačné systémy Android a iOS
  • pomocou asistovaného sčítania – V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde so sčítaním obyvateľovi pomôže stacionárny asistent sčítania. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti sčítania, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada. O mobilného asistenta sčítania môže obyvateľ požiadať telefonicky na obci alebo call centre.

Výsledky sčítania sú významným zdrojom údajov a informácií potrebných na plynulé fungovanie štátu, samosprávy rozvoj podnikateľskej činnosti na rôznych územných úrovniach, ako aj nenahraditeľné a jedinečné informácie pre prijímanie rozhodnutí skvalitňujúce život na Slovensku a údaje pre porovnanie života obyvateľov v dlhodobom horizonte. Sčítavanie je povinné a preto odporúčame na neho nezabudnúť.

 

Zdroj: https://www.scitanie.sk/