Rozhodli ste sa pre kúpu nehnuteľnosti. Konečne sa vám podarilo nájsť takú, ktorá vás oslovila, chytila za srdce a ste presvedčený, že je to to pravé orechové. Pred tým, ako podniknete ďalšie kroky je na mieste si nehnuteľnosť „preveriť“.
Je korektné, aby ste vy ako kupujúci boli informovaní o právnom stave nehnuteľnosti. Na zistenie tejto skutočnosti sú rôzne možnosti:
  • Môžete požiadať majiteľa alebo realitnú kanceláriu o predloženie dokladov k danej nehnuteľnosti.
  • Môžete si osobne vyžiadať list vlastníctva od správy katastra príslušného okresného úradu, kde sa vaša budúca nehnuteľnosť nachádza.
  • Ak chcete ušetriť správny poplatok, informácie o nehnuteľnosti viete zistiť aj z portálu www.katasterportal.sk.
 
Ak ste už vo fáze, že v rukách držíte list vlastníctva, je dobré z neho vedieť vyčítať základné informácie. O tom, čo všetko vám list vlastníctva napovie si povieme podrobnejšie v ďalšom blogu, dnes sa budeme venovať časti C – ťarchy. Práve vďaka tejto časti sa ľudia finálne rozhodujú, či danú nehnuteľnosť kúpia alebo nie. Prevažne sa pre kúpu nerozhodnú, ťarcha ich odradí – je to nejaký strach alebo nevedomosť, ako sa dá aj v prípade ťarchy k danej nehnuteľnosti dostať.
 
S akými ťarchami sa môžete stretnúť?
  • záložné právo finančnej inštitúcie (banky, stavebné sporiteľne), nebankovej inštitúcie, fyzickej osoby, Štátneho fondu rozvoja a bývania,  exekútora, mesta,
  • zákonné záložné právo v prospech spoločenstva,
  • vecné bremená (doživotné právo užívania, právo prechodu, prejazdu a právo vstupu)
  • uplatnené záložné právo v prospech veriteľa
  • iné obmedzenia ako napr. ochranné pásma
 
Vecné bremeno - doživotné právo užívania. Čo s tým?
Vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania danej nehnuteľnosti (právo dožitia) oprávňuje toho, v koho prospech bolo toto vecné bremeno zriadené, užívať  vecným bremenom zaťaženú nehnuteľnosť - teda, až do smrti oprávneného môže v nej bezodplatne bývať. Nie je možné od oprávneného žiadať nájomné ani akúkoľvek inú náhradu za užívanie zaťaženej nehnuteľnosti.
Toto bremeno zaniká smrťou fyzickej osoby, kedy treba podať návrh o zrušenie vecného bremena spolu s originálom alebo overenou kópiou úmrtného listu oprávneného. Kataster nehnuteľnosti na základe takejto žiadosti vecné bremeno v lehote šesťdesiatich dní z listu vlastníctva vymaže.
 
V prípade ak máte záujem o nejakú nehnuteľnosť pri ktorej ste natrafili na bremená, neváhajte nás kontaktovať. Naši skúsení makléri a právnici vám určite poradia.