SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) súhlasím s tým, aby Prevádzkovateľ, spoločnosť Winners Reality, a. s., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava IČO 44092890, spracovávala moje osobné údaje v rozsahu, ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania mojej osoby Prevádzkovateľom. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 3 kalendárnych rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza sekcii www.winnersgroup.eu/oou/dcery.html. Potvrdzujem ako dotknutá osoba, že som sa oboznámil so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov Winners Group, a.s.  a Winners Reality, s.r.o. a so znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.